Faaliyetlerimiz

Vergi Hukuku Avukatı, Vergi Hukuku Detayları

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul vergi hukuku avukatı kadrosu deneyimli avukatlarıyla, öncelikle idare nezdinde uzlaşma yoluyla çözülmesi, uzlaşma temin edilememesi halinde vergi mahkemelerinde dava açılması sürecinde müvekkillerimize avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Konu Başlıkları

Avukatlarımız vergi suçları ve vergi ziyaı ve usulsüzlük cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların giderilmesi, vergi borcunu sona erdirme başta olmak üzere tüm vergi hukuku konularında avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Vergi Hukuku Nedir? Vergi Hukuku Avukatı Hizmetleri Nelerdir?

Vergi Hukuku Nedir?

Vergi hukuku, devletin kamu harcamalarını finanse etmek amacıyla vatandaşlardan ve şirketlerden vergi toplama yetkisini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, vergi yükümlülüklerini, vergi muafiyetlerini ve indirimlerini, vergi denetimlerini ve vergi cezalarını kapsamaktadır.

Vergi hukuku, hem bireylerin hem de kurumların vergi konusundaki hak ve yükümlülüklerini belirler ve bu alandaki hukuki uyuşmazlıkları çözmek için çeşitli kurallar ve prosedürler sunar.

İstanbul Vergi Hukuku Avukatı

Vergi Hukuku Ne Tür İşlere Bakar?

Vergi hukuku kapsamındaki işler oldukça geniştir ve aşağıdaki başlıca alanları içerir:

 1. Vergi Planlaması ve Danışmanlığı: Vergi yükümlülüklerinin yasal çerçevede en aza indirilmesi için stratejiler geliştirilmesi ve uygulanması.
 2. Vergi Denetimleri: Vergi mükelleflerinin beyan ettikleri vergi bilgileri doğrultusunda devlet tarafından yapılan denetimlerin yönetilmesi ve bu süreçte mükelleflerin temsil edilmesi.
 3. Vergi Uyuşmazlıkları ve Davaları: Vergi cezaları, tahakkuk eden vergiler veya vergi indirim ve muafiyetlerine ilişkin uyuşmazlıkların çözümü için yargı yoluna başvurulması ve bu süreçte mükelleflerin savunulması.
 4. Uluslararası Vergilendirme: Uluslararası ticaret yapan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerin vergi yükümlülüklerinin yönetilmesi ve bu alandaki hukuki sorunların çözülmesi.
 5. Vergi İhtilafları: Vergi incelemeleri sonucunda ortaya çıkan ihtilafların vergi daireleri ve mahkemeler nezdinde çözülmesi.

Vergi Hukuku Avukatı Hizmetleri Nelerdir?

Akkaş Hukuku Bürosu olarak, vergi hukuku alanında müvekkillerimize geniş bir yelpazede hizmetler sunmaktayız. Vergi hukuku avukatı ekibimiz aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 1. Vergi Danışmanlığı: Bireylerin ve şirketlerin vergi yükümlülüklerini anlayabilmesi ve vergi stratejileri oluşturabilmesi için uzman danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.
 2. Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü: Vergi ihtilaflarının çözümünde müvekkillerimizi temsil ediyor, vergi incelemeleri, uzlaşma ve dava süreçlerinde hukuki destek sağlıyoruz.
 3. Vergi İncelemeleri ve Denetimlere Hazırlık: Vergi denetimleri sırasında müvekkillerimize hukuki danışmanlık yaparak, denetimlere hazırlanmalarına yardımcı oluyor ve denetim sürecinde temsil hizmeti sunuyoruz.
 4. Uluslararası Vergi Danışmanlığı: Uluslararası faaliyet gösteren şirketlerin vergilendirilmesi konusunda danışmanlık yaparak, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ve uluslararası vergi planlaması konularında destek veriyoruz.
 5. Vergi Davaları: Vergi davalarında müvekkillerimizi en iyi şekilde temsil ediyor, dava süreçlerini titizlikle takip ediyoruz.
Vergi Nedir?

İstanbul Vergi Hukuku Avukatıyız

Akkaş Hukuk Bürosu bünyesinde hizmet veren vergi avukatları, gerek Gelir Vergisi KanunuVergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu gerekse diğer tüm vergi kanunlarına ilişkin tüm işlemleri gerçekleştirmektedir.

Vergi cezalarına ilişkin uzlaşma işlemlerinin yürütülmesi, taksitlendirme yapılması, uzlaşma yapılamadığı takdirde vergi mahkemelerine başvurulması, vergi indirimleri, vergi kesintileri, kurumlar vergisi muafiyetleri ve gider indirimleri işlemlerini yürütmektedir.

Büromuz vergi hukuku alanında deneyimli vergi avukatlarıyla vergi kanunları kapsamında ortaya çıkan suçlar bakımından da müvekkillerine vergi hukuku avukatı olarak hukuki hizmet vermektedir.

Vergi Nedir?

Devletlerin vatandaşlarına ekonomik, sosyal, ticari, idari… anlamda kamu hizmetlerini sunabilmesi için gelire ihtiyacı vardır. Kamu hizmetlerinin gerektirdiği giderlerin karşılanmasında kullanılacak olan gelirler; devlet tarafından çeşitli kaynaklardan sağlamaktadır.

Bunlara örnek olarak; vergiler, harçlar, şerefiyeler, para ve vergi cezaları, borçlanmalar, bağış ve yardımlar, kamu iktisadi teşebbüslerinin sağlamış olduğu gelirler, kamu mallarının satışından doğan gelir ve benzer gelirler verilebilir.

Buna göre devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince kamu hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak üzere, belirli bir hizmet karşılığı olmaksızın yasaya dayanarak kişi veya kurumlardan zorunlu olarak tahsil edilen paralara vergi denir.

Vergi Türleri

Vergi Türleri

Servet üzerinden alınan vergiler; Motorlu Taşıtlar Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Emlak Vergisi.

Gelir üzerinden alınan vergiler: Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi.

Mal ve hizmetlerden alınan vergiler; Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Gümrük Vergisi, Şans Oyunları vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Harçlar… olarak sayılabilir.

İstanbul Vergi Hukuku Avukatı Hizmetlerimiz

Hukuk büromuzda her tür vergi davalarına yönelik hizmet verilmekte olup, vergi hukuku avukatı ekibimizin vermiş olduğumuz hukuki hizmetler aşağıda özetlenmiştir:

 • Gelir vergisi, katma değer vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi emlak vergisi ve diğer tüm vergi türlerine ilişkin ihtilaflar
 • Vergi cezalarına ilişkin uzlaşma vaki olmadığı takdirde yetkili Vergi Mahkemesi‘nde dava açılması
 • Beyana dayanan tarh, re’sen, ikmalen veya idare tarafından yapılan tarh işlemleri
 • Yanlış veya eksik gelir beyanı, hatalı indirimler
 • Asgari geçim indirimi, engellilik indirimi ve şahıs sigorta primlerinin vergi matrahından indirimi işlemlerinin yapılması
 • Kurumlar vergisi (Ar-Ge) indirimi işlemlerinin yapılması, devlet teşvik şartlarının ihlal edilmesi, Ar-ge projesinin tamamlanamaması veya başarısızlıkla sonuçlanması
 • Veraset ve intikal vergisi beyannamesi hazırlanması ve veraset ve intikal vergisinden borç ve masrafların düşülmesi
 • Mükelleflerin vergi amortisman indirimlerinin sağlanması
 • Kurumlar ve çalışanların vergi kesintileri
 • Yabancılara vergi kimlik numarası çıkarılması
 • Kurumlar vergisi muafiyeti ve istisnaları
 • Kurumlar vergisinden gider indirimi ve zarar mahsubu yapılması işlemleri
 • Örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin ihtilaflar
 • Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma işlemlerinin yapılması
 • Hesap hataları ve vergilendirme hatalarının düzeltilmesi
 • Vergi ziyaı suçu, usulsüzlük cezaları ve kaçakçılık suçları

Vergi Hukukunda Cezai Yaptırımlar

Vergi Hukukunda Ceza

Vergi avukatı olarak faaliyet gösteren bir avukat aynı zamanda vergi hukukundaki cezai yaptırımları da çok iyi bilmelidir. Çünkü vergi cezalarının bir kısmı hürriyeti bağlayıcı ceza, bir kısmı ise para cezası niteliğindedir.

Tüm bu hususlarla birlikte vergi hukuku avukatı, vergi hukukunun bu kapsamlı yapısını göz önünde bulundurup vergi mevzuatları konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmalıdır.

İstanbul Vergi Hukuku Avukatı Ekibimize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul vergi hukuku avukatı kadrosu, vergi planlaması ve danışmanlığı, vergi denetimlerine hazırlık, vergi uyuşmazlıklarının çözümü ve uluslararası vergilendirme gibi alanlarda kapsamlı hizmetler sunmaktadır.

Avukatlarımız vergi suçları ve vergi ziyaı ve usulsüzlük cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların giderilmesi, vergi borcunu sona erdirme başta olmak üzere tüm vergi hukuku konularında avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

1992 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden hukuk ve arabuluculuk büromuza ve İstanbul vergi hukuku avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!