Faaliyetlerimiz

Yağma Suçu Unsurları Cezası

Ceza avukatlarımız yağma suçu, unsurları, cezası konularında müvekkillerimize 1992 yılından beri avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

İstanbul ceza avukatı ekibimiz ceza hukuku davaları konusunda edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedirler. Ülkemizde ceza yargılaması Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile yapılmaktadır. Türk Ceza Kanunu cezaları belirlerken, Ceza Muhakemesi Kanunu ise yargılamanın usul ve prosedürlerinin nasıl olacağını gösterir.

Ceza davalarına ilişkin olarak ceza avukatı kadromuz; şikayet dilekçesi ve eklerini hazırlamakta, Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunmakta ve Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olarak hizmet vermektedirler.

Yağma Suçu Unsurları Cezası

Yağma suçu zilyetliği başkasına ait bir malın cebir veya tehdit yoluyla alıkonulması sonucunda ortaya çıkar.

Yağma Suçunda Korunan Hukuki Yarar

Yağma suçu bileşik bir suç olarak nitelendiğinden korunan hukuki yarar konusunda her ne kadar tartışmalar hala devam etse de temel olarak korunan hukuki yararlar mülkiyet hakkının korunması, kişi hürriyeti ve de zilyetliğin korunmasıdır.

Yağma Suçunun Unsurları

Suçun Maddi Unsurları

Fail bakımından değerlendirildiğinde, kanun koyucu herhangi bir özel faillik sıfatı belirtmediğinden herkes Yağma suçunun faili olabilir.

Mağdur bakımından değerlendirildiğinde kanun koyucu yine mağdur olmak açısından herhangi bir özel nitelik belirtmemiş, bundan mütevellit herkes Yağma suçunun mağduru olabilir.

Suçun konusu ile alakalı olarak maddenin metninde sadece mal ibaresi kullanılmakla beraber bu malın taşınır mı taşınmaz mı olduğu konusunda kanun metninde bir açıklık bulunmamaktadır. Ancak maddenin gerekçesinde hırsızlık suçunun düzenlenişine atıf yapılmış ve hırsızlık suçunun konusunu sadece taşınır mallar oluşturmaktadır.

Yine de öğretide kanun koyucunun taşınır olarak değil de “mal” olarak kanunu düzenlemesinde bir bilinç olduğu bundan kaynaklı olarak taşınmaz malların da yağma suçunun konusu olabileceğinden bahsedilmektedir.

Yağma suçu seçimlik hareketli bir suçtur. Kanun cebir veya tehdit hareketlerinden en az birinin icra edilmesini gerektirmektedir.

Suçun Manevi Unsuru

Yağma suçunun manevi unsuru kasttır. Ancak kast ile işlenebilir, taksir ile işlenmesi mümkün değildir.

Özel kast aranıp aranmadığı konusunda hala öğretideki tartışmalar sürmekte, özel kastın içeriğindeki değişikliklerin işlenen suçun Yağma hükümleri kapsamında değiştireceği iddia edilmektedir.

Yağma Suçuna Teşebbüs

Yağma suçunu özünde sırf hareket suçu olması hasebiyle teşebbüsü mümkün olmayan suçlardan sayılsa da, failin suçu gerçekleştirmeye elverişli hareketleri gerçekleştirmesine rağmen yağma konusu suç unsurunu ele geçiremediği hallerde Yağma suçuna teşebbüs mümkün olabilmektedir.

Yağma Suçunda Gönüllü Vazgeçme

Türk Ceza Kanunu’nun 36. Maddesinde düzenlenen gönüllü vazgeçme hükümleri koşulları gerçekleştiği takdirde uygulanacaktır. Örneğin kişinin tehdit fiilini gerçekleştirdikten sonra elde ettiği yağma konusu malı vicdana gelip geri teslim etmesi.

Yağma Suçunun Nitelikli Halleri

Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller

  • Silahla İşlenmesi
  • Kişinin Kendini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlemesi
  • Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi
  • Yol Kesmek Suretiyle ya da Konutta, İşyerinde veya Bunların Eklentilerinde İşlenmesi
  • Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kimseye Karşı İşlenmesi
  • Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi
  • Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi
  • Gece Vakti İşlenmesi

Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Hal

  • Suçun Bir Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağın Tahsili Amacıyla İşlenmesi
  • Malın Değerinin Azlığı

Yağma Suçu ve Etkin Pişmanlık

Türk Ceza Kanunun 150. Maddesinde Yağma suçundan dolayı etkin pişmanlık halinde kovuşturma aşamasından önce gerçekleşen etkin pişmanlık halinde verilecek ceza yarı oranında, kovuşturma başladıktan sonra gerçekleşen etkin pişmanlık halinde üçte biri oranında indirilir.

Yağma Suçu Görevli Mahkemesi

Yağma suçunun on sekiz yaşını doldurmuş kişiler tarafından işlenmesi halinde görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir. Ancak suçun on sekiz yaşından küçük kişiler yani çocuklar tarafından işlenmesi halinde davaya çocuk ağır ceza mahkemesi bakmakla görevlidir.

Yağma Suçu Zamanaşımı

Yağma suçu açısından herhangi bir şikâyet süresi yoktur. Ancak, suçun dava zamanaşımı süresi 15 yıl olup, suçun işlendiği tarihten itibaren 15 yıl geçmeden işlenen suç savcılığa bildirilmelidir. Aksi takdirde, dava zamanaşımı süresi dolacağından suç ile ilgili soruşturma yapılamayacaktır.

Yağma Suçu Unsurları Cezası

Yağma Suçu, Unsurları, Cezası için Bize Ulaşın

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ceza avukatı kadrosu cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza davası konularında müvekkillerimize avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini temsil etmektedir.

1992 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu‘na ve yağma suçu, unsurları, cezası için avukat kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!