Faaliyetlerimiz

Vergi Hukukunda Uzlaşma Nedir?

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu vergi avukatı kadrosu deneyimli avukatlarıyla, öncelikle vergi uyuşmazlıklarının idare nezdinde vergi hukukunda uzlaşma yoluyla çözülmesi, uzlaşma temin edilememesi halinde vergi mahkemelerinde dava açılması, vergi suçları ve vergi ziyaı ve usulsüzlük cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların giderilmesi, vergi borcunu sona erdirme başta olmak üzere tüm vergi hukuku konularında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Konu Başlıkları

Vergi Hukukunda Uzlaşma

Vergi uyuşmazlıklarının çözümünde tarafların önünde iki seçenek bulunmaktadır. İdari aşamadaki çözüm; hesap veya vergilendirme hataları söz konusu ise bu sorun “düzeltme” yoluyla giderilebilmektedir.

Bunun dışındaki hallerde; mükellefler, ödemeleri istenilen vergi ve cezaların bir bölümünden kurtulabilmek için uyuşmazlığa idari aşamada çözüm bulmaya çalışmaktadırlar. Uyuşmazlığın idari aşamada çözümü; mükelleflerin başta uzlaşma olmak üzere kullanılan diğer idari yöntemler sayesinde ödenmesi gereken vergi aslı ve cezasını daha az miktarda ödeme olanağı sağlanmaktadır. 

Yargı yolu ile çözüm; yükümlü ile idare arasındaki uyuşmazlığın idari aşamada çözümlenememesi veya idari çözüm yolunu kullanmaksızın yükümlülerin doğrudan yargıya gitmesinden kaynaklanmaktadır. Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Anayasa Mahkemelerine başvurulardan oluşmaktadır.

Yargı yolu hem uzun hem de masraflı bir yol olduğu için, ülkemizde vergi hukuku ile ilgili ihtilafların çözümünde alternatif yol olarak uzlaşma müessesi getirilmiştir. Dolayısıyla uzlaşma, vergi uyuşmazlıklarını, idarenin kendi içerisinde, mükellef ile devletin vardığı mutabakat sonucu hızlı ve etkili şekilde sonuca kavuşturan müessesedir.

Mükelleflere tarhiyat öncesi uzlaşma, tarhiyat sonrası uzlaşma, tam uzlaşma, kısmi uzlaşma gibi imkanlarını tanımıştır.

Vergi Hukukunda Uzlaşma

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma

Bu uzlaşma yolu ile tarhiyata ilişkin herhangi bir sorunun henüz doğmadan giderilmesi amaçlanmaktadır. Dolayısıyla nezdinde vergi incelenmesine başlanmış mükelleflerin henüz adlarına tarhiyat yapılmadan önce başvurabileceği bir yoldur.

Burada haklarında inceleme yapılan mükellefler, incelemenin başlangıcından inceleme ile ilgili son tutanağın düzenlenmesine kadar geçen süre içerisinde her zaman uzlaşma talebinde bulunabilir. Talep usule uygun bulunursa, uzlaşma günü tayin edilir.

Uzlaşma için belirlenen gün ve saatte mükellef veya vekilinin katılımı ile toplanan uzlaşma komisyonu konuyu tartışır. Görüşme sonucunda uzlaşma gerçekleşmezse, tutanak düzenlenir ve uzlaşma komisyonu son teklifini tutanağa yazarak bunu mükellefe verir.

Ayrıca bu tutanak mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine gönderilir. Eğer görüşmeler sonucunda uzlaşılırsa da, uzlaşma komisyonlarınca düzenlenen vergi ve cezalara ilişkin tutanak vergi dairesine gönderilir. Bu tutanak tahakkuk fişi yerine geçer.

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma

Verginin tarh edilmesi(hesaplanması) ve cezanın kesilmesinden sonra başvurulabilecek yoldur. Tarhiyat sonrası uzlaşma yoluna başvurabilmek için yetkili vergi dairesi tarafından vergi hesaplanmış veya ceza kesilmiş ve aynı zamanda bunun mükellefe tebliğ edilmiş olması gerekmektedir.

Uzlaşma talebi vergi ihbarnamesi tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yapılabilir. Uzlaşmanın olmaması veya temin edilememesi halinde yeniden uzlaşma talebinde bulunulamayacaktır. Uzlaşmanın kapsamına bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezaları girmektedir. Burada da aynı şekilde talep uzlaşma komisyonunca uygun görülürse; uzlaşma günü belirlenecektir.

Uzlaşma görüşmesi sonunda uzlaşma sağlandığı takdirde komisyonun düzenleyeceği uzlaşma tutanakları kesin olup üzerinde uzlaşılan ve tutanakla tespit edilen hususlar hakkında dava açılamayacağı gibi hiçbir merciye şikâyette de bulunulamaz. Uzlaşma sağlanamazsa ya da temin edilemezse mükellef yetkili Vergi Mahkemesinde dava açabilir.

Vergi Türleri

Servet üzerinden alınan vergiler; Motorlu Taşıtlar Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Emlak Vergisi, Gelir üzerinden alınan vergiler: Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Mal ve hizmetlerden alınan vergiler; Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Gümrük Vergisi, Şans Oyunları vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Harçlar… olarak sayılabilir.

Vergi Hukuku Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

Hukuk büromuzda her tür vergi davalarına yönelik hizmet verilmekte olup, vergi hukuku avukatı ekibimizin vermiş olduğumuz hukuki hizmetler aşağıda özetlenmiştir:

 • Gelir vergisi, katma değer vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi emlak vergisi ve diğer tüm vergi türlerine ilişkin ihtilaflar
 • Vergi cezalarına ilişkin uzlaşma vaki olmadığı takdirde yetkili Vergi Mahkemesi‘nde dava açılması
 • Beyana dayanan tarh, re’sen, ikmalen veya idare tarafından yapılan tarh işlemleri
 • Yanlış veya eksik gelir beyanı, hatalı indirimler
 • Asgari geçim indirimi, engellilik indirimi ve şahıs sigorta primlerinin vergi matrahından indirimi işlemlerinin yapılması
 • Kurumlar vergisi (Ar-Ge) indirimi işlemlerinin yapılması, devlet teşvik şartlarının ihlal edilmesi, Ar-ge projesinin tamamlanamaması veya başarısızlıkla sonuçlanması
 • Veraset ve intikal vergisi beyannamesi hazırlanması ve veraset ve intikal vergisinden borç ve masrafların düşülmesi
 • Mükelleflerin vergi amortisman indirimlerinin sağlanması
 • Kurumlar ve çalışanların vergi kesintileri
 • Yabancılara vergi kimlik numarası çıkarılması
 • Kurumlar vergisi muafiyeti ve istisnaları
 • Kurumlar vergisinden gider indirimi ve zarar mahsubu yapılması işlemleri
 • Örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin ihtilaflar
 • Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma işlemlerinin yapılması
 • Hesap hataları ve vergilendirme hatalarının düzeltilmesi
 • Vergi ziyaı suçu, usulsüzlük cezaları ve kaçakçılık suçları

Vergi Hukuku Avukatı Ekibimize Ulaşın

İstanbul‘da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu‘na ve vergi hukukunda uzlaşma ile ilgili olarak avukat kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

error: Content is protected !!