Faaliyetlerimiz

Tasarım İptali ve Hükümsüzlük Davaları Avukatı

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu Tasarım İptali ve Hükümsüzlük davaları avukatı kadrosu tasarım başvuru ve tescili ve tasarım iptal, hükümsüzlük ve tazminat davaları ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız fikri ve sınai mülkiyet davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için gayret göstermektedirler. Sınai mülkiyet hakları 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Sınai mülkiyet hakları; markapatenttasarımfaydalı model ve coğrafi işaretler gibi buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına kayıt edilmesini ve böylece bu kişilerin ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan haklardır.

Tasarım Avukatı olarak, müşterilerimizin marka, patent, tasarım, faydalı model ve diğer fikri ve sınai haklar hukuku ile ilgili her türlü hukuki ihtiyaçlarına cevap vermekteyiz. Hizmetlerimiz; her türlü fikri hakkın seçilmesi, geliştirilmesi, başvuru ve tescil ile korunması ve sonrasında lisans verilmesi ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve mahkemelerde savunulmasını içerir.

Tasarımların Korunması

Tasarımlar, Kuruma başvuru yapılarak tescil edilmiş olması halinde ‘tescilli tasarım’, ilk kez Türkiye’de kamuya sunulmuş olması halinde ‘tescilsiz tasarım’ olarak korunur.

Tescilsiz tasarımların koruma süresi, koruma talep edilen tasarımın Türkiye’de kamuya ilk sunulduğu tarihten itibaren üç yıldır.

Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Ancak bu süre beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek suretiyle 25 yıla kadar uzatılabilir.

Yenileme talebinin tasarım sahibi tarafından koruma süresinin sona erdiği tarihten önceki altı ay içinde yapılması ve aynı süre içinde yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması gerekir. Bu süre içinde talebin yapılmaması veya yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulmaması halinde, yenileme talebi, koruma süresinin sona erdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde ek ücretin ödenmesi şartıyla da yapılabilir.

Yenilenmeyen tasarımlara ilişkin tasarım hakkı, koruma süresinin bittiği tarihte sona erer.

Çoklu başvurularda, kısmî yenileme işlemi yapılabilir.

Tasarım İptali ve Hükümsüzlük Davaları Avukatı

Tasarım İptali ve Hükümsüzlük

Yetkili bir mahkeme tarafından tasarım tescili hükümsüz kılınabilir. Sınai Mülkiyet Kanununa göre hükümsüzlük sebepleri aşağıdaki gibidir:

 • Tasarımın, Kanunda yer alan tasarım ve ürün tanımlarına uymaması (m.55/1,2)
 • Tasarımın yeni ve ayırt edici nitelikte olmaması (m.56, 57)
 • Tasarımın kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı olması (m.58/4-a)
 • Ürünün teknik fonksiyonun zorunlu kıldığı görünüm özellikleri içermesi (m.58/4-b)
 • Tasarımın başka bir ürüne mekanik olarak monte edilebilmek veya bağlanabilmek için ancak zorunlu biçim ve boyutlarda üretilmek zorunda olması (m.58/4-c)
 • Tasarımın Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamında belirtilen işaretlerin, armaların, amblemlerin, nişanların veya adlandırmaların uygunsuz kullanımını içermesi (m.58/4-ç)
 • Başvurunun Kanunda belirtilen korumadan yararlanacak kişiler kapsamına girmeyen gerçek veya tüzel kişilerce yapılması (m.64/6-c)
 • Başvurunun kötü niyetli olduğunun ve bir fikri veya sınai mülkiyet hakkının yetkisiz kullanımını oluşturduğunun ispat edilmesi (m.77/1-a) Tasarımın gerçek hak sahibinin başkası olması (m.77/1-b)
 • Sonradan kamuya açıklanan aynı veya benzer nitelikteki bir tasarımın başvuru tarihinin tescilli tasarımdan önce olmasıdır (m.77/1-c)

Tasarımın Gaspı

Tasarım başvurusu gerçek hak sahibi olmayan bir kişi tarafından yapılmış veya tasarım bu kişi adına tescil edilmişse veya tescilsiz tasarım gerçek hak sahibi olmayan bir kişi tarafından kamuya sunulmuşsa, gerçek hak sahibi olduğunu iddia eden kişi, tasarım hakkından doğan diğer hak ve talepleri saklı kalmak kaydıyla, tasarım sahipliğinin kendisine devredilmesini veya tasarım sahibi olarak tanınmayı mahkemeden talep edebilir.

Buna ilişkin talepler, tescilli tasarımın yayımlandığı tarihten veya tescilsiz tasarımın kamuya sunulduğu tarihten itibaren üç yıl içinde ileri sürülmemesi hâlinde düşer. Ancak gerçek hak sahibi olmayan kişinin kötüniyetli olması hâlinde hak düşürücü süre uygulanmaz.

İstanbul Tasarım Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

 • Tasarım başvurusu ve tescili
 • Tasarım başvurusuna itiraz
 • Tasarım yenileme ve devir işlemleri
 • Tasarım adres ve ünvan değişikliği
 • Tasarım hakları ihlalinin takip edilmesi
 • Tasarım rehini, lisansı ve haczi
 • Tasarım hakları tecavüzünde ihtiyati tedbir, baskın ve el koyma işlemleri

İstanbul Tasarım İptali ve Hükümsüzlük Davaları Avukatı Ekibimize Ulaşın

İstanbul‘da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu‘na ve tasarım iptali ve hükümsüzlük davaları avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!