Faaliyetlerimiz

Muris Muvazaası Davası Nedir?

İstanbul‘da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk Bürosu muris muvazaası davası ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Miras avukatlarımız muris muvazaası davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık hizmeti vermektedirler.

Miras Hukukuna ilişkin düzenlemeler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yer almakta olup, taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlığın çıkması durumunda bu kanuna ve Yargıtay içtihatlarına bakılması gerekmektedir.

Muris Muvazaası Davaları

Muris muvazaası, niteliği itibariyle vasıflı bir muvazaa türüdür. Söz konusu muvazaada, miras bırakan gerçekten sözleşme yapmak ve tapulu taşınmazını devretmek istemektedir. Ancak mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak için esas amacını gizleyerek, gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmazını, tapuda yaptığı resmi sözleşmede iradesini satış veya ölünceye kadar bakam sözleşmesi doğrultusunda açıklamak suretiyle devreder. Yapılan sözleşmede, görünürdeki sözleşme tarafların gerçek iradesine uymadığından, gizli bağış sözleşmesi de Medeni Kanun md.706, Borçlar Kanunu md.213 ve Tapu Kanunu md.26’daki öngörülen şekli koşullardan yoksun bulunduğundan, saklı pay sahibi olsun olmasın miras hakkı çiğnenen tüm mirasçılar dava açarak resmi sözleşmenin muvazaa nedeniyle geçersizliğin tespitini ve buna dayanarak oluşturulan tapu kaydının iptalini isteyebilirler.

Tapusuz taşınmazlar ve taşınır mallar için ise muvazaa davası açılamaz. Çünkü tapusuz taşınmazlar ve taşınır malların devri özel şekli koşullara bağlanmadığı için bu işlemlerin geçersiz olduğunun ispatı mümkün değildir.

Muris Muvazaası Davası Nedir?

Muris muvazaası davasında yetkili mahkeme, tapu iptal ve tescil davalarının gereği olarak taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Görevli mahkeme ise asliye hukuk mahkemeleridir. Muris muvazaası davasında herhangi bir zamanaşımı söz konusu değildir. Bu dava her zaman açılabilir.

Muvazaa iddiası, her türlü delille ispatlanabilir. Özellikle satın almış gibi gösterilen mirasçının alım gücü, miras bırakanın satma niyetinin olup olmadığı, işlemden sonra orada oturulup oturulmadığı, bedeller arasındaki yakınlık, yöresel uygulamalar, aile içindeki ilişkiler, muvazaanın varlığı ya da yokluğu bakımından önemlidir.

İstanbul Miras Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

Muris Muvazaası Davası ile ilgili Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul‘da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu‘na ve muris muvazaası davası avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!