Faaliyetlerimiz

İdare Hukuku Hukuk Büroları

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul idare hukuku hukuk büroları avukatı kadrosu devlet veya idari kurumlar ile kişi ve şirketler arasında oluşan ihtilaflarda, idare hukuku avukatı olarak müvekkillerimize avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Hizmetlerimiz arasında özellikle; idari cezalar, idari işlemlerin iptali ve idarenin verdiği zararlar neticesinde oluşan hak taleplerine ilişkin danışmanlık vermek ve açılacak tazminat davalarında müvekkillerimizi temsil etmek yer alır. Uygulama esnasında vatandaşın mağduriyetine neden olan hukuka aykırı idari eylem ve işlemlere sıklıkla rastlamaktayız.

İdare, kanuna bağlı kalmak ve hukukun genel ilkelerine uygun hareket etmekle yükümlüdür. İdarenin yaptırım gücü ağır sonuçlara ve telafisi güç zararlara neden olabilmektedir. Bireylerin idare karşısında hukuk ilkeler çerçevesinde korunması en önemli önceliğimizdir.

İstanbul İdare Hukuku Hukuk Büroları Avukatıyız

İstanbul İdare Hukuku Hukuk Büroları Avukatı

İdare devletin yasama, yürütme ve yargı organlarından yürütmenin bir parçasıdır. Yürütme organının tamamı idareyi oluşturmaz. Anayasada da düzenlendiği üzere, idare organı, yürütme organının Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu dışında kalan kısmıdır. İdare hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişi hakkındaki kurallar bütünü olarak tanımlanabilir. İdare hukuku,

 • Tedvin edilmemiş yani derlenmemiş bir hukuk dalıdır, kurallar dağınık halde bulunur
 • İçtihadi bir hukuk dalıdır
 • Bağımsızdır
 • İdare hukuku işlemleri tek taraflıdır
 • Yeni bir hukuk dalı olup statü hukukudur
 • İdare hukuku kaynaklı uyuşmazlıklar idari yargıda görülür

İdari İşlemler Nelerdir?

İdari İşlemler Nelerdir?

İdarenin kamu gücünü kullanarak, tek yanlı, idare hukuku alanında sonuç doğuran işlemler idari işlemlerdir. İdarenin özel işlemleri gibi, idarenin her işlemi idare hukukuna tabi değildir. İdari işlemin kanuni bir tanımı olmamakla birlikte, belirli niteliklere haiz olması gerekmektedir.

 • Öncelikle idari işlem tek yanlı bir irade açıklaması olmalıdır. Yani idari işleme muhatap karşı tarafın rızasının alınması veya irade açıklamasında bulunması gerekmez.
 • İdari işlem re’sen icra edilebilir bir işlemdir. Başka hiçbir işlemin varlığına, başka bir makamın kararına ihtiyaç duyulmaksızın; üçüncü kişiler üzerinde hukuki sonuç doğurur.
 • İdarenin özel işlemleri ile idari işlemleri arasındaki farkı, o işlemde idarenin kamu gücü kullanıp kullanmadığı oluşturmaktadır. İdarenin kamu gücü kullanma yetkisi yoksa idarenin özel hukuk usullerince yaptığı bir işlem söz konusu olmaktadır.
 • İdari işlemler hukuka uygunluk karinesinden yararlanır. Yani idari işlem bir mahkeme kararıyla iptal edilene veya idarece hukuka aykırılık nedeniyle geri alınana kadar hukuka uygun kabul edilir.

İdarenin düzenleme yetkisi asli nitelikte olmayıp Anayasa’da bazı konularda idareye düzenleme yetkisi verilmiştir ve bu yetki, sadece kanunlarda ve Anayasa’da belirtilen organlar tarafından kullanılabilir. Soyut ve geneldir. Muhataplarını bireysel ve ismen etkileyecek şekilde değil; muhatapların bulunduğu statüyü, sıfatı ve görevi itibariyle etkileyecek şekilde kurallar koyar. Kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik genel düzenleyici işlemlerdir.

Birel işlemler ise; belirli bir kişiye yönelen, özel durumlara ilişkin, somut ve münferit, her idari makam tarafından yapılabilen düzenlemelerdir. Bir öğrencinin bir öğretim kurumundan diploma alması, inşaat için ruhsat verilmesi birel işlemlere örnektir.

Birel işlemler tebliğ ile muhataba duyurulurken, düzenleyici işlemler yayın veya ilan ile yürürlüğe girerler. Birel işleme karşı dava açma bu tebliğ tarihinden itibaren belirli bir süre ile sınırlı olup, bu sürenin geçmesiyle birlikte dava açma hakkı düşer. Aynı şekilde düzenleyici işleme karşı dava açma süresi, düzenleyici işlemin ilan tarihini izleyen günden başlar.

İdari İşlemin Unsurları Nelerdir?

İdari işlemlerde yetki, sebep, amaç, konu, şekil olmak üzere 5 unsur bulunmaktadır. İdari işlemlerde bulunması gereken bu 5 unsurdan herhangi birinin bulunmaması durumunda o idari işlem iptal edilebilecektir.

Yetki unsuru: Söz konusu idari işlemin mevzuatta belirtilen idari makam tarafından yapılması anlamına gelir. Yetkisiz bir şekilde yapılan işleme sonradan yetkili makamın onay vermesi yetki sakatlığını ortadan kaldırmaz.

Şekil unsuru: İstisnai haller bulunmakla beraber idari işlemler kural olarak yazılı şekle tabidir. Danıştay’a göre, şekil unsurunda sakatlık dolayısıyla o idari işlemin iptal edilebilmesi için, söz konusu sakatlığın işlemin esasına etki etmesi gerekmektedir.

Sebep unsuru: İdarenin o işlemi yapmasındaki hukuki veya fiili etkenlerdir, işlemin gerekçesidir.

Konu unsuru: İdari işlemin hukuk aleminde doğuracağı sonuç, işlemin kendisi konu unsurunu oluşturmaktadır. Konu kanuna aykırı ve imkansız olmamalıdır.

Amaç unsuru: İdari işlemlerin genel olarak amacı kamu yararıdır. Amacın kamu yararına aykırı olması sübjektif bir nitelik taşıdığından net bir tarifi yoktur. Hakim re’sen dikkate almaz. Dolayısıyla işlemin iptalini isteyen davacının, amacın kamu yararı olmadığını ileri sürmesi gerekmektedir.

Avukatlarımız devlet teşkilatı altında bulunan idari mercilerin ve bağımsız otoritelerin yaptıkları işlemlere karşı idari başvurularda bulunur ve bu başvurular için gerekli takibi yaparlar. İdari başvurumuzun arzu edilen şekilde neticelenmemesi durumunda, idare mahkemeleri nezdinde iptalini talep ederek davanın takibini ve sonuçlandırılmasını gerçekleştiririz.

İstanbul İdare Hukuku Hukuk Büroları Avukatı Hizmetlerimiz

 • İdareye başvuruların yapılması ve idari karar ve işlemlere karşı itirazların yapılması
 • İdari işlemlerin iptaline ilişkin dava açılması ve yürütülmesi
 • İdarenin kusuru neticesinde ortaya çıkan zararlar nedeniyle tam yargı davası açılması
 • Kamulaştırmaya ilişkin ihtilafların takibi
 • Uzlaşma işlemlerinin takibi

İdari Makamlara Başvuru ve İdari Davalar

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda da düzenlendiği üzere; ilgililer idari davaya konu olan işlem veya eylemin yapılması için öncelikle idari makamlara başvurabilirler. Bu başvuru süresince dava açma süresi durur. İdare ret cevabı verirse veya idareden 60 gün içerisinde cevap verilmediği takdirde istek reddedilmiş sayılacağından, bu 60 günün bittiği tarihten itibaren, dava süresi yeniden işlemeye başlar ve bu süre içerisinde görevli mahkemede dava açılabilir.

İptal davaları: İdari işlemlerin yetki, şekil, konu, sebep ve amaç unsurlarından herhangi birinin hukuka aykırı olması dolayısıyla bu işlemin iptali için menfaati ihlal edilenler tarafından açılan davalardır.

Tam yargı davaları: İdarenin işlemi veya eylemi sonucunda kişisel hakları doğrudan zarara uğrayanlar tarafından bu zararın tazmini amacıyla açılan davalardır.

Değişen devlet modeli anlayışıyla, gelişimini hızla sürdürmekte olup, idare hukukunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıkları da, İdari yargı yoluyla ancak çözümlenebilir. İdari davalar, İdare Mahkemesinde ve Vergi Mahkemesinde ya da Danıştay’da açılır. Bulunduğunuz yerdeki İdare ya da Vergi Mahkemesine başvurarak, dava dilekçenizi verebilirsiniz. Eğer açacağınız dava, Danıştay’ın yetki alanına giriyorsa, dilekçenizi İdare Mahkemesi ya da Vergi Mahkemesi başkanlıklarına, yoksa Asliye Hukuk Hâkimliklerine vermeniz gerekmektedir.

Kamulaştırma ve imar mevzuatına ilişkin uyuşmazlıklarda idari mercilerde iş takibi, danışmanlık ve dava takibini yerine getirmekteyiz. Memurlarla ilgili disiplin cezalarına karşı savunma hazırlanması, cezalara karşı dava takibi, nakil, derece ilerleme tazminat davalarında müvekkillerimizin haklarını koruyoruz. Vergisel düzenlemelerdeki değişiklikler nedeniyle devlet ve mükellef arasında oluşan vergi uyuşmazlıklarını çözmek için müvekkillerimize danışmanlık ve dava avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İstanbul İdare Hukuku Hukuk Büroları Avukatı Ekibimize Ulaşın

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul idare hukuku hukuk büroları avukatı kadrosu devlet veya idari kurumlar ile kişi ve şirketler arasında oluşan ihtilaflarda, idare hukuku avukatı olarak müvekkillerimize avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

1992 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden hukuk ve arabuluculuk büromuza ve İstanbul idare hukuku hukuk büroları avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!