Faaliyetlerimiz

İcra Hukukunda Özel Takip Yolları

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk Bürosu icra hukukunda özel takip avukatı olarak müvekkillerimizin alacak tahsiliihtiyati haciz, satış ve alacak takibi konularında hizmetindeyiz. İcra avukatlarımız icra takibi hazırlanması ve takibi, haciz işlemleri, karşılıksız çek, tasarrufun iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının açılması ve takibi, borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması, iflas ve iflasın ertelenmesi davaları, yedieminliği suistimal davalarının açılması ve takibi, itirazın iptali veya kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibinde şahıs ve kurumsal müvekkillerimize temsil ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takip

Borçlu ile alacaklı arasındaki ilişki bir kambiyo senedine dayanmakta ise yani alacaklının elinde bono, poliçe veya çek varsa, bu durumda alacaklı borçlusunu kambiyo senetlerine özgü haciz veya iflas yolu ile takip edebilecektir.

Alacaklının elinde kambiyo senedi niteliğinde bir belge varsa bu takip yoluna başvurmakta büyük avantajları vardır. Zira bu takip yolunda süreç, diğer takip türlerinden daha hızlı ilerlemektedir. Çünkü kanunumuz burada borçlunun borcunu ödemesi için veya itiraz etmesi için süreleri daha kısa tutmuştur. Buna göre alacaklı tarafından kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip başlatılması durumunda, borçlunun borcunu 10 gün içerisinde ödemesi veya 5 gün içerisinde itiraz etmesi gerekmektedir. Aksi halde borçlu hakkında başlatılan takip kesinleşecek, kişi hakkında icra prosedüründeki diğer işlemlere geçilebilecektir.

İcra Hukukunda Özel Takip Yolları

Kiralanan Gayrimenkullerin İlamsız İcra Yolu ile Tahliyesi

Bir taşınmaz kiraya verilmişse ve kiraya veren kiracıyı tahliye etmek istiyorsa iki şekilde hareket edebilir. Bunlardan birincisi; kanunda sayılan nedenlerin varlığı halinde Sulh Hukuk mahkemesinde Tahliye Davası açmaktır. Kiraya veren tarafından açılan bu tahliye davası kazanılırsa, mahkemeden alınan ilam icraya konularak kiracının tahliyesi gerçekleştirilir. İkinci yol ise tahliye davası açmadan, kiraya verenin, doğruca icra dairesine başvurarak, kiralanan taşınmazın tahliyesini istemesidir. İkinci seçenek, birinci seçeneğe göre çok daha kısa ve pratik olduğundan, uygulamada en çok bu yol tercih edilmektedir.

Gayrimenkullerin İlamsız İcra Yolu ile Tahliyesi yoluna kira bedelinin ödenmemesi halinde veya kira müddetinin sona ermesi hallerinde başvurulur. Kiracı kira bedelini ödemezse kiraya veren; kiranın ödenmesi ve ayrıca kiralananın tahliyesi talebi ile kira bedelinin ödenmemesi sebebi ile ilamsız tahliye takibi başlatabilir. Bu takip yolu ile sadece kira bedelinin ödemesinin istenmesi mümkün değildir. Kira bedeli ile beraber mutlaka tahliye de istenmelidir. Yazılı kira sözleşmesi varsa, sözleşmede belirtilen süre bitmişse ve kanunda aranan diğer şartlar gerçekleşmiş ise kira müddetinin sona ermesi sebebi ile ilamsız tahliye takibi yapılabilir.

Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip

Rehin hakkı, borçlunun borcunu garanti altına almak için onun taşınır, taşınmaz malı üzerinde veya başka bir hakkı üzerinde kurulan, borcunu ödememesi halinde alacaklıya o hakkı paraya çevirip, elde edilen meblağdan alacağını karşılama hakkı veren bir haktır. (İpotek, hisse rehni, banka ipoteği, taşınır rehni gibi rehin türleri buna örnek olarak verilebilir.)

Bir alacak rehinle teminat altına alınmışsa bunun artık rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ile takip edilmesi zorunludur. Zira bu husus İcra ve İflas Kanunu’nun 45. maddesinde ‘Rehinle temin edilmiş bir alacağın borçlusu iflasa tabi şahıslardan olsa bile alacaklı yalnız rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapabilir. Ancak rehinin tutarı borcu ödemeğe yetmezse alacaklı kalan alacağını iflas veya haciz yoluyla takip edebilir.’ denmek suretiyle belirtilmiştir.

İcra Avukatı Ekibimize Ulaşın

İstanbul‘da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu‘na ve İstanbul icra avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!