Faaliyetlerimiz

İcra Avukatı Ne Tür İşlere Bakar, İcra Avukatı Hizmetleri Nelerdir?

İcra hukuku, borçlu ve alacaklılar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ve alacakların tahsili için başvurulacak yasal yolların belirlenmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. İcra avukatı, mahkeme kararlarının zorla icrasını, borçların tahsilini ve haciz işlemlerinin yürütülmesini sağlayan avukattır.

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul icra avukatı olarak müvekkillerimizin alacak tahsili, ihtiyati haciz, satış ve alacak takibi konularında hizmetindedir. İcra avukatlarımız icra takibi hazırlanması ve takibi, haciz işlemleri, karşılıksız çek senet tahsili, tasarrufun iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının açılması ve takibi işlemlerini yapmaktadırlar.

Konu Başlıkları

Avukatlarımız borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması, iflas ve iflasın ertelenmesi davaları, yedieminliği suistimal davalarının açılması ve takibi, itirazın iptali veya kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibinde şahıs ve kurumsal müvekkillerimize avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İcra Hukuku Nedir, Ne Tür İşlere Bakar, İcra Avukatı Hizmetleri Nelerdir?

İstanbul icra avukatı ekibimiz icra hukuku ve icra davaları konusunda 1992’den bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerine en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

İstanbul İcra Avukatı

İcra Hukuku Nedir?

İcra hukuku, borçlu ve alacaklı arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen, alacaklının alacağını tahsil edebilmesi için başvurabileceği yolları belirleyen bir hukuk dalıdır. İcra hukuku, mahkeme kararlarının ve diğer resmi belgelerin zorla yerine getirilmesini sağlar. Bu hukukun temel amacı, alacaklıların haklarının korunması ve borçluların borçlarını ödemeleri için yasal yolların kullanılmasıdır.

İcra Hukuku Ne Tür İşlere Bakar?

İcra hukuku, genellikle şu tür işleri kapsar:

 1. Alacak Tahsili: Borçluların borçlarını ödememesi durumunda alacaklıların, alacaklarını tahsil edebilmek için icra yoluna başvurması.
 2. Mahkeme Kararlarının İcrası: Mahkemeler tarafından verilen kararların yerine getirilmesi ve uygulanması.
 3. Taşınmaz Mal İcrası: Gayrimenkul mülkiyetine ilişkin alacakların tahsili amacıyla yapılan işlemler.
 4. Haciz İşlemleri: Borçluların taşınır veya taşınmaz mallarının haczedilmesi ve satışa çıkarılması.
 5. İflas ve Konkordato İşlemleri: Borçlu şirketlerin iflas süreçleri ve alacaklılarla anlaşma (konkordato) prosedürleri.

İcra Avukatı Hizmetleri Nelerdir?

İcra avukatları, borç tahsilatı ve icra işlemleri konusunda uzmanlaşmış hukuk profesyonelleridir. Akkaş Hukuku Bürosu olarak sunduğumuz icra avukatı hizmetleri şunlardır:

 1. Borç Takip İşlemleri: Alacaklıların alacaklarını tahsil edebilmesi için gerekli tüm yasal işlemlerin yapılması.
 2. Haciz ve Satış İşlemleri: Borçluların malvarlığının tespiti, haczi ve icra satışlarının organize edilmesi.
 3. İflas ve Konkordato Danışmanlığı: Şirketlerin iflas süreçleri ve konkordato prosedürlerinde hukuki destek sağlanması.
 4. Uzlaşma ve Arabuluculuk: Borçlu ve alacaklı arasında uzlaşma sağlanarak sorunun çözümü için arabuluculuk hizmetleri.
 5. Dava Takibi ve Temsil: Mahkeme sürecinde alacaklıları ve borçluları temsil ederek haklarının korunması ve savunulması.

İstanbul İcra Avukatıyız

İcra İflas Hukukuna ilişkin hükümler 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nda bulunmaktadır. Bu kanunda icra ve iflasa ilişkin çeşitli takip yolları, bunların süreleri ve işletilecek prosedürler ayrı ayrı düzenlenmiştir.

İhtiyati Haciz Davası Nedir?

İhtiyati haciz, borçlunun alacaklıdan mallarını kaçırması ihtimaline karşı öngörülmüş bir tedbirdir2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nda 257 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Ödeme emri gönderilerek icra takibine geçilmesi durumunda, kötü niyetli borçlunun hile ile mal kaçırması söz konusu olabilmektedir.

Bundan dolayı alacağı kambiyo senedi, (Çek, Senet) fatura, sözleşme gibi bir belgeye bağlı olan alacaklının, kötü niyetli borçlulara karşı bu yola başvurma imkânı vardır. İhtiyati haciz, vadesi gelmiş borçların yanında, şartlarının oluşması halinde vadesi gelmemiş bir borçtan dolayı da istenebilir.

İcra Hukukunda Takip Türleri

Türk Hukuku’nda borcun tahsili için alacaklı tarafından başvurulacak olan takibin türü; alacaklının elinde bulunan belgenin türüne ve niteliğine göre değişkenlik göstermektedir. Buna göre farklı hukuki durumlar için farklı takip yolları oluşturulmuş, bunlardan her biri için farklı prosedürler, süreler öngörülmüştür.

Alacağını elde edemeyen alacaklının başvurabileceği genel takip yollarını ilamlı ve ilamsız takip yolu olarak sıralayabiliriz.

İlamsız icra takibi: Elinde kambiyo senedi (bono, poliçe, çek) ya da ilam (mahkeme tarafından verilen karar) gibi belgeleri bulunmayan alacaklının alacağını elde etmek için başvurduğu takip yoluna ilamsız icra takibi denmektedir.

İlamsız icra takibinin konusu para ve teminattır. Dolayısıyla çocuk teslimi, menkul teslimi, taşınmazların tahliye ve teslimi gibi konusu para olmayan alacaklar hakkında ilamsız icra takibi yapılamamaktadır.

Bu takip yolu ile mahkemeden karar alınmadan icra dairesine başvurularak borçluya karşı takip başlatılır. Takip başlatıldıktan sonra borçluya ödeme emri gider ve borçluya 7 gün içerisinde ödemesi veya itiraz etmesi bildirilir.

7 günlük süre içerisinde itiraz edilmezse ve ödeme yapılmazsa, takip kesinleşir. Takibin kesinleşmesi ile beraber icra hukukundaki diğer aşamalar (sorgu, haciz, satış…) işletilebilir hale gelmektedir.

İflas Yolu ile Takip

İstanbul İcra Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

 • Her türlü icra takibi hazırlanması ve takibi
 • Haciz işlemleri
 • Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi
 • İflas hukuku işlemleri
 • İflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi
 • Menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi
 • Yedieminliği suistimal davalarının açılması
 • Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması
 • İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi

İstanbul İcra Avukatı Ekibimize Ulaşın

Akkaş Hukuku Bürosu 1992 yılından bu yana İstanbul icra avukatı olarak faaliyet göstermiş ve icra hukuku alanında geniş bir tecrübeye sahip olmuştur. Müvekkillerimize en etkili ve hızlı çözümleri sunmak için çalışıyor, alacaklarının en kısa sürede tahsil edilmesini sağlıyoruz. İcra hukuku ile ilgili her türlü sorunuz için bize ulaşabilir, avukatlarımızdan profesyonel destek alabilirsiniz.

İcra avukatlarımız borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması, iflas ve iflasın ertelenmesi davaları, yedieminliği suistimal davalarının açılması ve takibi, itirazın iptali veya kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibinde şahıs ve kurumsal müvekkillerimize avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu‘na ve İstanbul icra avukatı için avukat kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!