Faaliyetlerimiz

Hırsızlık Suçu Unsurları Cezası

Ceza avukatlarımız hırsızlık suçu, unsurları, cezası konularında müvekkillerimize 1992 yılından beri avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

İstanbul ceza avukatı ekibimiz ceza hukuku davaları konusunda edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedirler. Ülkemizde ceza yargılaması Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile yapılmaktadır. Türk Ceza Kanunu cezaları belirlerken, Ceza Muhakemesi Kanunu ise yargılamanın usul ve prosedürlerinin nasıl olacağını gösterir.

Ceza davalarına ilişkin olarak ceza avukatı kadromuz; şikayet dilekçesi ve eklerini hazırlamakta, Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunmakta ve Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olarak hizmet vermektedirler.

Hırsızlık Suçu, Unsurları, Cezası

Bir kişinin zilyedi olan taşınır bir malın rızası dışında bulunduğu yerden alınmasıdır.

Hırsızlık Suçunun Şartları ve Unsurları Nelerdir?

Hırsızlık suçu gerçekleştiğinde, hırsızlık suçunu gerçekleştiren fail, mağdurun malvarlığında bir azalmaya sebebiyet verir veyahut malvarlığının tamamını mağdurdan alır. Bundan mütevellit Hırsızlık suçu Türk Ceza Kanunu’nun “Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar” bölümünde 141. ila 147. Maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Hırsızlık suçunun maddi unsuru fail tarafından malın zilyedinin rızası dışında bulunduğu yerden alınmasın yönelik icra hareketlerinin tamamlanmasıdır.

Buradaki almaktan kasıt, mağdurun suça konu olan mal üzerinde zilyetliğine son verilmesi, mağdurun suç konusu eşya üzerinde zilyetlik haklarının tasarruf haklarını kullanmasınız olanaksız hale gelmesidir.

Hırsızlık suçunun manevi unsuru, özel kast olarak gösterilmiştir. Fail, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla, zilyedinin rızası olmaksızın taşınır bir malı bulunduğu yerden almış olmakla hırsızlık suçunun manevi unsurunu tamamlamış sayılır.

Hırsızlık suçunda korunan hukuki yarar Anayasamızın 35. Maddesinde düzenlenmiş mülkiyet hakkının korunumu olarak göze çarpsa da aslında kanun hükmünde sadece maliki değil malı elinde bulunduran zilyedin zilyetlik hakkını da korumaktadır. Bundan ötürü hırsızlık suçunda korunan hukuki yarar “elinde bulundurma hakkı” dır.

Hırsızlık suçu “ani suç” olarak kabul edilmektedir

Hırsızlık Suçunun Mağduru Kimler Olabilir?

Hırsızlık suçunun mağduru suça konu olan malın zilyedi olarak belirtilmekle beraber, hırsızlık suçu hem fer’i zilyede hem de karşı olarak işlenebilmektedir. Zilyetliğin haklı veya haksız olmasının bir önemi bulunmamaktadır.

Hırsızlık Suçunun Faili Kimler Olabilir?

Kanun koyucu fail olmak için herhangi bir özel nitelik öngörmemiştir. Herkes hırsızlık suçunu işleyebilir.

Hırsızlık Suçunda Hata

Fail kendisinin olduğu sanrısıyla başkasına ait bir taşınırı veyahut başkasına ait olduğu zannıyla kendisine ait bir taşınırı bulunduğu yerden aldığı vakit, bu hatasından yararlanacaktır.

Her ne kadar suçun manevi unsuru gerçekleşmiş olsa bile maddi unsuru gerçekleşmediğinden suç “işlenemez suç” kapsamında değerlendirilecek ve fail bundan ötürü cezalandırılamayacaktır.

Hırsızlık Suçu ve Cezası

MADDE 141– (1) Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Hırsızlık Suçunda Gönüllü Vazgeçme

Gönüllü vazgeçme Türk Ceza Kanunu’nun 36. Maddesinde düzenlenmekte olup, failin icra hareketlerini gerçekleştirme aşamasında veya icra hareketlerinin gerçekleşmesinden sonra suçu tamamlamaktan gönüllü olarak vazgeçmesini teşvik etmek amacıyla kanunumuza eklenmiştir.

İlgili maddeye göre fail icra hareketlerinden gönüllü olarak vazgeçer veya kendi iradesi veya gayretiyle suçun tamamlanmasına veya sonucun gerçekleşmesine engel olursa teşebbüsten dolayı yargılanmayacaktır.

Kanunda belirtilen şartlar halinde hırsızlık suçunun icra hareketlerinden gönüllü olarak vazgeçen veya icra hareketleri tamamlansa da suçun tamamlanmasına gayretiyle engel olan veyahut sonucun gerçekleşmesini engelleyen kişi gönüllü vazgeçme hükümlerinden faydalanabilmektedir.

Hırsızlık Suçu ve Etkin Pişmanlık

TCK 168. Madde hükmü uyarınca hırsızlık suçunda oluşan malvarlığı zararı karşılandığı takdirde suçu işleyen fail kişi etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanabilmektedir.

Fiili işleyen kişi, azmettiren veya suça yardım eden; mahkemede dava açılmadan önce yani savcılık aşamasında, mağdurun uğradığı zararı tazmin ederse, suça ilişkin cezada 2/3 oranına kadar ceza indirimi yapılır.

Fiili işleyen kişi, azmettiren veya suça yardım eden, mahkemede dava açıldıktan sonra, fakat hüküm verilmeden önce mağdurun uğradığı zararı tazmin ederse kendisi hakkında 1/2 oranına kadar ceza indirimi yapılır.

Hırsızlık Suçu Görevli Mahkemesi

Hırsızlık suçunda görevli mahkeme haksız fiilin gerçekleştiği yer Asliye Ceza Mahkemesidir.

Hırsızlık Suçu Kanun Maddesi

MADDE 141– (1) Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Hırsızlık Suçu Unsurları Cezası

Hırsızlık Suçu, Unsurları, Cezası için Bize Ulaşın

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ceza avukatı kadrosu cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza davası konularında müvekkillerimize avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini temsil etmektedir.

1992 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu‘na ve hırsızlık suçu, unsurları, cezası için avukat kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!