Faaliyetlerimiz

Haksız Tahrik Hükümleri Nedir?

İstanbul ceza avukatı kadromuz haksız tahrik hükümleri ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Haksız tahrik, bir kişinin mağdur olduğu haksız bir eylem sonucunda hissettiği öfke veya şiddetli üzüntü nedeniyle mağdura karşı işlediği bir suçu, failin kusurluluğunu etkileyerek ceza hukuku bakımından cezanın indirilmesini sağlayan bir düzenlemedir. Ancak, haksız tahrik savunması sıklıkla kötüye kullanılmakta ve gerçekte olmayan olaylar kurgulanarak suç işlendiği iddia edilmektedir. Bu nedenle, haksız tahrik kavramının iyi anlaşılması ve kötüye kullanma durumlarının önlenmesi önemlidir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, Ceza Sorumluluğunu Azaltan veya Kaldıran Nedenler arasında düzenlenen haksız tahrik, bu bağlamda incelenmiştir.

Haksız Tahrik Kavramı ve Hukuki Esası

Tahrik kelimesi, Arapça kökenli olup, bir kimseyi kötü bir iş yapması için harekete geçirme anlamına gelir. Ceza hukuku bağlamında ise tahrik, bir kişiyi suç işlemeye yönlendiren, kişinin iradesini etkileyen bir durumu ifade eder. Haksız tahrik, Türk Ceza Kanunu’nun 29. maddesinde ceza sorumluluğunu azaltan bir durum olarak düzenlenmiştir. Ancak, kanunda haksız tahrik için net bir tanım bulunmamaktadır. Genel olarak, haksız tahrik, haksız bir eylemin neden olduğu öfke veya şiddetli üzüntü altında bir suç işlenmesidir.

Hukuki Esası

Haksız tahrikin hukuki esası, objektif ve sübjektif teoriler olarak bilinen görüşler etrafında şekillenmiştir. Objektif teoriye göre, mağdurun da katkısıyla suç işlenmiştir ve bu nedenle mağdurun da kusuru vardır. Sübjektif teori ise, failin içine düştüğü psikolojik durumu temel alır. Bu görüşe göre, haksız eylemin neden olduğu duygusal etki, failin kusurunu etkiler ve bu nedenle cezada indirim yapılması gerekir.

Karşılaştırmalı Hukuk

Haksız tahrik düzenlemesi, Türkiye’ye özgü bir durum değildir. Birçok ülkede benzer düzenlemeler bulunmakla birlikte, bazı ülkelerde ise bu konuda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. İtalyan ve Avusturya Ceza Kanunları gibi bazı ülkelerde Türkiye’deki sistematiğe benzer bir yaklaşım izlenirken, Alman ve İngiliz ceza hukuku sistemlerinde haksız tahrikle ilgili genel bir düzenleme bulunmamaktadır.

Haksız Tahrik Hükümleri

Haksız Tahrikin Genel Özellikleri

Haksız tahrik, hukuka uygun bir durum olmamakla birlikte, failin kusurunu azaltan ve cezada indirime neden olan kişisel bir nedendir. Kanun koyucu, haksız tahrik durumunda hakime geniş bir takdir yetkisi vermiştir. Haksız tahrik altında bulunan failin cezasında indirim yapılması için belirli koşulların sağlanması gerekir. Ancak, Yargıtay’ın belirli suç tipleri için haksız tahrikin uygulanmayacağına dair kararları bulunmaktadır.

Tahrike Sebep Olan Bir Eylemin Varlığı

Haksız tahrikin uygulanabilmesi için öncelikle tahrike sebep olan bir eylemin olması gerekir. Bu eylemin haksız olması, yani hukuka aykırı olması önemlidir. Haksız eylem, failin bulunmadığı bir ortamda dahi gerçekleşebilir ve fail bu eylemlerden haberdar olduktan sonra öfkelenebilir.

Bu Eylemin Haksız Olması

Haksız eylemin, hukuka aykırı olması gerekir. Haksız eylem, mağdurun bir hakkını kötüye kullanması durumunda bile haksız tahrik oluşturabilir. Ancak, failin tepkisinin orantılı olması önemlidir.

Bu Eylemin Failde Hiddet veya Şiddetli Bir Elem Doğurması

Failin haksız eylem sonucunda hiddet veya şiddetli eleme kapılması gerekir. Bu duyguların failin suç işlemesinde etkisi olmalıdır. Ancak, bu duyguların aşırı derecede olması durumunda haksız tahrik hükümleri uygulanmayabilir.

Haksız Eylem ile Suç Arasında Nedensellik Bağının Bulunması

Failin haksız eylemin neden olduğu hiddet veya elemin, suçun işlenmesinde doğrudan bir rol oynaması önemlidir. Bu nedensellik bağının varlığı, haksız tahrik hükümlerinin uygulanması için gereklidir.

Suçun Tahriki Oluşturan Haksız Eylemi Gerçekleştiren Kimseye Karşı İşlenmiş Olması

Suçun, haksız eylemi gerçekleştiren kişiye karşı işlenmiş olması gerekir. Ancak, bu kişi suçun doğrudan hedefi olmak zorunda değildir; malına zarar verilmesi gibi durumlarda da haksız tahrik uygulanabilir.

Haksız Tahrik Hükümleri Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve haksız tahrik hükümleri ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!