Faaliyetlerimiz

Hakaret Suçu, Unsurları, Cezası

Ceza avukatlarımız hakaret suçu, unsurları, cezası konularında müvekkillerimize 1992 yılından beri avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

İstanbul ceza avukatı ekibimiz ceza hukuku davaları konusunda edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedirler. Ülkemizde ceza yargılaması Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile yapılmaktadır. Türk Ceza Kanunu cezaları belirlerken, Ceza Muhakemesi Kanunu ise yargılamanın usul ve prosedürlerinin nasıl olacağını gösterir.

Ceza davalarına ilişkin olarak ceza avukatı kadromuz; şikayet dilekçesi ve eklerini hazırlamakta, Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunmakta ve Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olarak hizmet vermektedirler.

Hakaret Suçu, Unsurları, Cezası

Hakaret Suçu Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde tanımlanmıştır. Hakaret Suçu TCK’nın 125 ila 131.maddeleri arasında düzenlenmiş ve Şerefe Karşı İşlenen Suçlar başlığı altında yer almaktadır.

Hakaret suçu işlenmesi bakımından kişinin yüzüne karşı işlenebileceği gibi şartları oluşması halinde gıyapta ve hatta günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte pek çok şekilde Whatsapp’tan hakaret, Facebook’tan hakaret, Twitter’dan hakaret, sms yoluyla hakaret gibi şekillerde hakaret suçunun oluştuğunu görebiliriz.

TCK 125. maddede yer alan tanıma göre hakaret suçu: “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici şekilde somut bir fiil ya da olgu isnat edilmesiyle veya sövmek suretiyle bir kimsenin onuruna, şerefine veya haysiyetine saldıran kişi hakaret suçu işlemiş olacaktır.

Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir” şeklinde tanımlanmaktadır.

Bu tanımdan hakaret suçunun maddi unsurlarına ulaşabilmekteyiz. Öncelikle Hakaret suçu herkes tarafından işlenebilen bir suçtur. Hakaret suçunun fiili ise bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici şekilde somut bir fiil ya da olgu isnat edilmiş olması gerekir.

Ancak hakaret suçunun oluşabilmesi için ya suçun doğrudan doğruya işlenmiş olması gerekir ya da gıyapta işlenebilmesi için ise en az 3 kişiyle ihtilat ederek işlenmiş olması gerekir.

Hakaret suçunda mağdur kanunda genişçe düzenlenmiş olan bir konudur. Mağdurun kişiliği suçla ilgili nitelikli hal kapsamı getirebileceği gibi hakaret fiilinde mağdurun belirtilmemesi halinde veya gıyapta edilen hakareti de kanun farklı şekillerde ele almıştır.

Buna göre, hakaret edilen kişinin kamu görevlisi olması halinde, dinin gereklerini yerine getiren bir kişi olması halinde, kişilerin kutsal saydığı bir değer karşı yapılması halinde hakaret suçunun nitelikli hali oluşmuş olur.

Hakaret suçunun nitelikli halleri TCK 125/3’te belirtilmiştir. Buna göre,

  • Hakaret suçunun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi halinde,
  • Dini, siyasi, felsefi, inanç ve kanaatlerinden dolayı, fikirlerinden dolayı, mensup oldukları dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret suçuna maruz kalmaları halinde,
  • Kişinin kutsal saydığı değerlerden birine bahisle hakaret suçu işlenmesi halinde hakaret suçunun nitelikli hali işlenmiş olur. TCK 125/4’te hakaret suçunun aleni şekilde işlenmesi halinde suçun cezasının artırılacağı hükmedilmiştir.

Hakaret Suçunun Cezası

Hakaret suçunun cezası TCK 125 ila TCK 131 arasında yer alan hükümlerde belirlenmiştir. Buna göre hakaret suçu kişinin hareketleriyle, eylemleriyle olabileceği gibi söylemleri vasıtasıyla da işlenebilir.

Burada kanunun aradığı şart fiil sonucu mağdurun onur, şeref ve saygınlığının zedelenip zedelenmediğidir. Bununla birlikte suçun oluştuğu mahkemece hükmedilirse faile 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası hükmedilebilecektir.

Mağdurun gıyabında hakaret edildiyse bu hakareti 3 kişinin bilmesi gerektiğini kanun şart olarak koşmuştur.

Hakaret suçu kamu görevlisine görevi sebebiyle işlenirse veya kişinin; dini, siyasi, inanç, düşünce vb kanaatlerini değiştirmesine, uygulamasına, açıklamasına yönelik hakaret edilirse ya da kişinin mensup olduğu dine göre kutsal sayılan değerlerine hakaret edilmesi halinde, hakaret eden kişiye verilecek olan ceza 1 yıldan az olamaz. Hakaretin aleni şekilde işlenmesi halinde ceza 1/6 oranında artırılır.

Hakaret suçu haksız fiil neticesinde mağdur tarafında işleniyorsa burada verilecek olan hakaret suçu cezası 1/3 oranında düşürülür veya olayın şartları göz önünde bulundurularak cezaya hükmedilmez. Hakaret suçu yaralama suçuna karşı işlenmişse, tepki olarak yapılan hakaretler suç teşkil etmeyecektir.

Hakaret suçunun karşılıklı işlenmesi halinde mahkeme olayın şartlarını göz önünde bulundurarak iki tarafa veya tek tarafa ceza verecek ya da iki tarafa karşı da 1/3 oranında indirim yapabileceği gibi ceza vermeyebilecektir.

Hakaret suçunda mahkeme adli para cezasına hükmedebilecektir. Bunun dışında mahkemenin adli para cezası yerine hapis cezası verdiği durumlarda tekrardan adli para cezası kararı verilmesi söz konusu olmayacaktır.

Hakaret suçundan dolayı verilecek olan cezalar hakkında Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması (HAGB) kararı verilebilmesi mümkündür.

Hakaret Suçu Unsurları Cezası

Hakaret Suçunda Soruşturma Açılması

Hakaret suçunda soruşturma açılması TCK 131’de belirtilmiştir. Buna göre hakaret suçu kamu görevlisine karşı işleniyorsa yetkili merciiler bunu tespit ettikleri andan itibaren re’sen dikkate almak durumundadırlar.

Kamu personeline karşı işlenen hakaret suçu dışında kalan tüm hakaret suçlarının soruşturma ve kovuşturması yapılabilmesi için mağdurun ya da mağdur öldüyse altsoy- üstsoy, eşi veya kardeşleri tarafından şikâyette bulunulabilir.

Hakaret Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme

Hakaret suçunda görevli ve yetkili mahkeme suçun işlendiği yerde bulunan Asliye Ceza Mahkemesidir.

Hakaret Suçunda Zamanaşımı Süresi

Kovuşturması şikâyete bağlı suçlar belirli bir zamanaşımı süresine tabi kılınmıştır.

Belirlenen zamanaşımı süresi içerisinde şayet şikâyette bulunulmazsa artık soruşturma ve kovuşturma söz konusu olamayacaktır. TCK 73/1’e göre bu süre 6 ay olarak belirlenmiştir.

Bu durumda hakaretin öğrenilmesinden itibaren 6 ay içerisinde şikâyette bulunulmadığı takdirde artık işlenmiş olan hakaret suçuna karşı ne soruşturma ne de kovuşturma aşamalarına geçilmesi söz konusu olmayacaktır.

Hakaret Suçu, Unsurları, Cezası için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz, müşterilerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için hukuki bilgi ve tecrübemizi kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında en iyi sonuçları elde etmek ve müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve ceza davaları ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!